egkRek xkW/kh jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj xkj.Vh ;kstuk ds vUrxZr tuin xkthiqj ds fodkl [k.Mksa esa vfrfjDr dk;Zdze vf/kdkjh] ds in ij lafonk ds vk/kkj ij fu;qfDr gsrq p;fur vH;fFkZ;ksa dh lwph&lkekU; oxZ
dz-la   iaftdk -la- vH;FkhZ dk uke firk @ifr dk uke tUefrfFk tUefrfFk fnukad 1&1&2010 dks tkfr   ijh{kk iw.kkZd izkIrkad izfr'kr   dkye 8 dk 80 izfr'kr DM CDO DDO PD TOTAL INTERVIEW Average of Interview Marks Total Marks Obtained 9+10
1 2 2 3 6 7 8   9 4 11 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14 10 11
1 1828 1165 lqck"kpUnz ik.Ms; ikoZrh'kadj ik.Ms; 7/1/1981 28 11   24 lkekU; 1 ,e0lh0,0 4000 3464 86.60 1.00 69.28 8 9 7 7 31 7.75 77.03
2 1660 1058 euh"k dqekj flag foHkwfr ukjk;.k flag 18-04-1981 28 8   12 lkekU; 1 ,e0 ch0 ,0 4200 3560 84.76 1.00 67.81 10 6 7 7 30 7.50 75.31
3 1550 988 vuUr dqekj flag Jh lqjs'k dqekj flag 5/1/1986 23 11   26 lkekU; 1 ,e0lh0,0 6500 4834 74.37 1.00 59.50 16 18 16 13 63 15.75 75.25
4     fou; izdk'k jk; jkepUnz jk;           ɨx                            
5 1878 1211 fou; dqekj nwcs Lo0 jkeufxuk nwcs 15/05/1984 25 7   16 lkekU; 1 ,e0 ,l0 lh0 10 8.75 87.50 1.00 70.00 4 4 4 4 16 4.00 74.00
6 1420 898 Losrk prqcsZnh Jh jkds'k pUnz prqcsZnh 7/12/1984 25 0   24 lkekU; 1 ,e lh , 6500 4790 73.69 1.00 58.95 12 16 18 14 60 15.00 73.95
7 942 589 laxhrk flag /keZchj flag 10/7/1981 20 5   21 lkekU; 1 ih0th0Mh0,e0 2100 1494 71.14 1.00 56.91 14 18 18 18 68 17.00 73.91
8 1054 651 vthr dqekj ik.Ms fot;'kadj ik.Ms 1/1/1987 23 0   0 lkekU; 1 ih th0 Mh0 ,e0 4400 2965 67.39 1.00 53.91 19 19 19 19 76 19.00 72.91
9 1228 779 furs'k dqekj flag jktsUnz flag 30/01/1986 23 11   1 lkekU; 1 ,e0lh0,0 6500 4490 69.08 1.00 55.26 16 18 18 18 70 17.50 72.76
egkRek xkW/kh jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj xkj.Vh ;kstuk ds vUrxZr tuin xkthiqj ds fodkl [k.Mksa esa vfrfjDr dk;Zdze vf/kdkjh] ds in ij lafonk ds vk/kkj ij fu;qfDr gsrq p;fur vH;fFkZ;ksa dh lwph&vU; fiNM+k oxZ
dz-la   iaftdk -la- vH;FkhZ dk uke firk @ifr dk uke tUefrfFk tUefrfFk fnukad 1&1&2010 dks tkfr   ijh{kk iw.kkZd izkIrkad izfr'kr   dkye 8 dk 80 izfr'kr DM CDO DDO PD TOTAL INTERVIEW Average of Interview Marks Total Marks Obtained 9+10
1 2 2 3 6 7 8   9 4 11 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14 10 11
1 2513 281 Үxp ˺ɽ ɨVx ˺ɽ 04.08.1980 29 4   27 {Uc 2 B..B. 2700 1931 71.52 1.00 57.21 12 17 16 17 62 15.5 72.71
2 3640 1315 eqds'k dqekj pkSjfl;k jke[ksykou pkSjfl;k 12/1/1981 28 11   19 fiNM+h 2 ,e0 ,l0 Mcyw0 10 8.24 82.40 1.00 65.92 8 7 7 5 27 6.75 72.67
3 3071 790 dS'kj vkte ,0ts0 vUlkjh 11/3/1985 24 9   20 fi0 tkfr 2 ch0bZ0 10 8.74 87.40 1.00 69.92 3 3 2 2 10 2.5 72.42
4 3221 945 ijost v[rj Jh fulkj vgen 30/03/1985 24 9   1 fiNMh 2 ch0bZ0 3599 2595 72.10 1.00 57.68 14 7 18 18 57 14.25 71.93
5 3039 765 jkes'oj izlkn xqIrk gfjd`".k xqIrk 4/4/1977 32 8   27 fi0 tkfr 2 ,e ,l Mcyw 10 8.03 80.30 1.00 64.24 8 8 7 7 30 7.5 71.74
egkRek xkW/kh jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj xkj.Vh ;kstuk ds vUrxZr tuin xkthiqj ds fodkl [k.Mksa esa vfrfjDr dk;Zdze vf/kdkjh] ds in ij lafonk ds vk/kkj ij fu;qfDr gsrq p;fur vH;fFkZ;ksa dh lwph&vuq-tkfr-oxZ
dz-la   iaftdk -la- vH;FkhZ dk uke firk @ifr dk uke tUefrfFk tUefrfFk fnukad 1&1&2010 dks tkfr   ijh{kk iw.kkZd izkIrkad izfr'kr   dkye 8 dk 80 izfr'kr DM CDO DDO PD TOTAL INTERVIEW Average of Interview Marks Total Marks Obtained 9+10
1 2 2 3 6 7 8   9 4 11 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14 10 11
1 4201 909 fji Eɮ ˺ɽ vkj-ch-flag 25/05/1988 21 7   6 vuq0 tkfr 3 ch0Vsd 5000 3344 66.88 1.00 53.50 14 18 18 18 68 17 70.50
2 4285 1101 ftrsUnz dqekj dk'kh jke 3/3/1978 31 9   28 vuq0tkfr0 3 ch0bZ0 3400 2573 75.68 1.00 60.54 14 8 8 8 38 9.5 70.04
3 4287 1102 Jhizdk'k Lo0 Hkh"ke jke 5/6/1981 20 6   26 vuq0tkfr0 3 ch0bZ0 3400 2595 76.32 1.00 61.06 10 8 8 8 34 8.5 69.56
4     dfiy d`".k ewfrZ jkedksykgy jke           vuq0tkfr0